آموزش #C کاربردی (Windows Programming)

1) مدت زمان دوره آموزشی 20 ساعت است.
2) کلاس طی 5 هفته و هفته‌ای دو جلسه 2 ساعته برگزار می‌شود.
3) کلاس‌ها بصورت 8 نفره برگزار می‌شوند.
4) کلاس‌ها در کارگاه کامپیوتر، بصورت عملی و کاربردی برگزار می‌شوند.
5) شروع کلاسها از اواسط تیرماه و تا آخر مرداد خواهد بود.
6) کلاسها روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد.
7) پس از پرداخت و خرید نهایی جهت هماهنگی با شما تماس گرفته می‌شود.
8) مدرس: مهندس رشید شجاعی
9) محل برگزاری کلاس کرج (گوهردشت) است.
10) برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02634341232 و آدرس ایمیل info@irgoods.com تماس حاصل فرمایید. 11) پیش نیاز مورد نیاز این کلاس مبانی برنامه نویسی به زبان c میباشد.

به عنوان نمونه به شکل زیر زمان های پیشنهادی خود را ثبت کنید:

شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح

توجه: در صورت موافقت تمام ثبت نام شدگان زمان بندی کلاس قابل تغییر است.

800,000 تومان
500,000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با محیط Visual Studio و .Net     

فصل دوم: اصول زبان C#

فصل سوم: ایجاد اولین برنامه‌های تحت ویندوز      

فصل چهارم: طراحی و پیاده‌سازی یک ماشین حساب         

فصل پنجم: طراحی و پیاده‌سازی برنامه کاربردی Notepad  

2-5. طراحی و پیاده‌سازی برنامه کاربردی Notepad          

3-5. جعبه‌هاي گفتگوي متداول   

4-5. فايل چيست؟         

5-5. استفاده از Clipboard         

6-5. ایجاد یک کلاس جدید       

7-5. ایجاد برنامه‌های چند فرمی  

فصل ششم: طراحی و پیاده‌سازی یک دفترچه تلفن 

2-6.ADO.NET چيست؟

‫3-6. کلاس SqlConnection       

4-6. ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ConnectionString

5-6. ﻛﻼس ‪SqlCommand        

‫6-6. خاصیت ‪Connection  

‫7-6. خاصیت CommandText    

8-6. خاصیت ‪Parameters از شي SqlCommand   

9-6. ﻣﺘﺪ ‪ExecuteNonQuery     

10-6. ﻛﻼس ‪SqlDataAdapter   

‫11-6. تنظیم خاصیت‪ SelectCommand    

12-6. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ‪ SelectCommand ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه     

13-6. متد Fill  

14-6. ﻛﻼس ‪DataView

15-6. خاصیت ‪Sort      

16-6. خاصیت RowFilter         

17-6. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼسﻫﺎي ADO.NET در ﻋﻤﻞ   

18-6. طراحی و پیاده‌سازی یک دفترچه تلفن        

19-6. CurrencyManagerو BindingContext چیست؟